Revize plyn

Výchozí revize

Výchozí revize se provádí před uvedením nového plynovodu či plynového zařízení do provozu. Dále také při přerušení dodávky plynu na dobu delší než 6 měsíců.

Provozní revize

Při provozní revizi se prověřuje těsnost spojů v plynové soustavě a na všech připojených zařízeních. Provádí se minimálně jednou za 3 roky.

Kontrola

Jednou za rok musí být provedena kontrola každého plynového zařízení. Kontroluje se těsnost a funkčnost uzávěru a plynovodu od HUP až ke koncovému zařízení.

Revize kotelen

Revizní prohlídky plynových kotelen v četnosti dané provozním řádem kotelny.

Revize elektro

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Provoz elektrických zařízení elektroinstalací předepisuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob.

Výchozí revize

nutné provést před uvedením zařízení do provozu u nových elektrických zařízení anebo po jejich rekonstrukci

Pravidelná revize

provádí se dle stanovené lhůty, která je určena ve výchozí revizní zprávě anebo podle prostředí, které definuje protokol o určení vnějších vlivů. Provádí se v intervalech dle norem od 6 měsíců do 5 let

700

revizí ročně

Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku a proto v takových případech je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.